تقلید از استاد یا استاد نما؟

پیروی از الگو در فارکس خوب است یا بد؟ آیا می دونستید یکی از عواملی … ادامه خواندن تقلید از استاد یا استاد نما؟